پرفورمنس مارکتینگ پلتفرم تبلیغات آنلاین دارت ادز
تبلیغات آنلاین و E-CRM اخبار یادداشت‌های متخصصین

تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات

سینا فایضی سینا فایضی
18 شهریور 1400
زمان مطالعه: 4 دقیقه
تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات
زمان مطالعه: 4 دقیقه

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﮔﺮ ﺧﻮاھﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ داﺧﻞ آﭘﺎرات ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻨﻞ ﺻﺒﺎوﯾﮋن (وی ﭘﻼس) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ چند روزی‌ست که آﭘﺎرات اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در ﭘﻨﻞ کاربری خود با عنوان “سرویس تبلیغات” به‌راه انداخته. آﭘﺎرات ﺑﺎ 13 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ماهانه ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺶ از 60 میلیون مخاطب اﺳﺖ.

در  اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ، ﺷﻤﺎ ﺷﺎھﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد:

تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات 1

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و آﻣﺎرھﺎ و ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ایجاد تبلیغ در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﻞھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ از سادگی بیشتری برخوردار است و همین امر در کنار طراحی کاربرپسند (user friendly) موجب سهولت استفاده کاربران از سرویس تبلیغات آپارات شده است.

تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات 2

ﺑﻪﻧﻈﺮ می‌رﺳﺪ آﭘﺎرات ﺑﺮای آﻧﮑﻪ تمامی کاربران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ویدئویی ﺧﻮد را نمایش دهند، ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎدﮔﯽ را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪﯾﻮئی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑا دو ﮔﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮ روﺑﻪرو ﺧﻮاھید ﺷﺪ: 

تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات 3

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﮔﺰﯾﻨﻪ اول، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪﯾﻮئی ﻣﻌﻤﻮل در آﭘﺎرات اﺳﺖ و ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم، اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ وﯾﺪﯾﻮھﺎی ﮐﺎرﺑﺮان از طﺮﯾﻖ نمایش آن ھﺎ در ﺑﺨﺶ پیشنهادات اﺳﺖ.

 

هنگامی که ﮔﺰﯾﻨﻪ “در حین پخش” را انتخاب می‌کنید، داﺷﺒﻮرد زﯾﺮ را مشاهده خواهید کرد: 

تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات 4

دقت داشته باشید وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای انجام تبلیغ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻧﺎل ﺷﻤﺎ بارگزاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺑﺘﺪای وﯾﺪﯾﻮ (preroll) و وﺳﻂ وﯾﺪﯾﻮ (midroll) ﯾﺎ ھﺮدوی آن‌ھﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب CTA و ﻗﯿﻤﺖ پیشنهادی و زﻣﺎنﺑﻨﺪی، ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

بخوانید  بررسی جامع امکانات و ظرفیت‌های تبلیغاتی پلتفرم «آپارات»

در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ھﺪف‌گذاری ﺗﺒﻠﯿﻎﺗﺎن وارد ﭘﻨﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ: 

تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات 5

ﺑﻌﺪ از ھﺪف‌گذاری ﺗﺒﻠﯿﻎتان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی، دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی، ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ، دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ و ﺷﺒﮑﻪ اینترنت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. سپس ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ: 

تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات 6

در ﺗﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ یک ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرد. عدم ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ دﮐﻤﻪ CTA درﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺮخ CTR ﮐﻢ ﺷﻮد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎگ رﻓﻊ ﺷﻮد، در ﮐﻤﭙﯿﻦھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ساخت “تبلیغ در قسمت پیشنهادات” درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ایجاد “تبلیغ در حین پخش” اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت، ھﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان دﯾﺪه ﺷﺪن ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﺑﺨﺶ “پیشنهادات آﭘﺎرات” اﺳﺖ. هزینه ھﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ از 1 تومان شروع می‌شود. ﻣﻦ در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ازای ھﺮ 200 اﻟﯽ 300 نمایش در ﺑﺨﺶ پیشنهادات ﯾﮏ بازدید درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده‌ام، ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ھﺮﭼﻘﺪر ﺟﺬاب‌‌‌تر ﺑﺎﺷﺪ و ھﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد، میزان بازدید دریافتی شما بیشتر خواهد شد. 

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در سرویس تبلیغات آپارات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ برای هدایت مخاطبان به لینک مورد نظرتان در وﯾﺪﯾﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ: 

تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات 7

اﻟﺒﺘﻪ توجه کنید که  آﭘﺎرات ﮔﺰﯾﻨﻪ “رد ﮐﺮدن آگهی” را پس از 5 ثانیه در تبلیغات “حین پخش” ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ این حرکت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق مخاطب اﺳﺖ و به کاربر اجازه میدهد تبلیغات در بخش پیشنهادات را از سایر ویدیوها تمیز دهد.

 

در ﺑﺨﺶ ﮔﺰارﺷﺎت، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ھﺮ تبلیغی ﮐﻪ اﺟﺮا ﮐﺮده‌اید ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ: 

بخوانید  شکوری مقدم، مدیرعامل صباایده: «صداوسیما به پخش زنده بازی نگاه سنتی دارد»

تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات 8

در اداﻣﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺪواژه اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺛﺮﮔﺬاری ھﺮﮐﺪام را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ و رفته رفته ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮد را بهینه ﮐﻨﯿﺪ: 

تحلیل دی‌ام برد (Product Review) از سرویس تبلیغاتی جدید آپارات 9

در ﺑﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ھﺎی تبلیغات وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ طﺎووس و ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ھﺎ ظﺮﻓﯿﺖھﺎی ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دارﻧﺪ. ﺳﺮوﯾﺲھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎوا و ﻓﯿﻠﯿﻤﻮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ھﺎ ﭘﻨﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪئویی ﻧﺪارﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ را ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻧمی‌دھﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﭘﺘﻠﻔﺮم‌ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﭘﺎرات را ﻣﯽﺗﻮان بهترین ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، با این حال هنوز راه درازی در هدفمندسازی تبلیغات ویدیویی در پیش دارد.

خودنویس
به اشتراک بگذارید:
سینا فایضی
سینا فایضی
یک بازاریاب نیمه هندی که مسئول مدیریت ارتباطات بازاریابی دی‌ام برد است.
نظرات

اشاره