یک نویسنده و گیمر افسارگسیخته. عاشق نوشتن و خلق کردن.
بیشتر بخوانید