پرفورمنس مارکتینگ پلتفرم تبلیغات آنلاین دارت ادز
اخبار

ﻣﺎﻟﺖ اﯾﺞ، ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ در ﺑﺎزار ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‌ﻫﺎ

مرجان عبدی مرجان عبدی
9 آبان 1400
زمان مطالعه: 5 دقیقه
ﻣﺎﻟﺖ اﯾﺞ، ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ در ﺑﺎزار ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‌ﻫﺎ
زمان مطالعه: 4 دقیقه

ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﺖ در ﺑﺎزار ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‌ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﮔـﻮش می‌رسد. ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺎءاﻟﺸﻌﯿﺮ و ﻣﺎﻟﺖ در اﯾـﺮان ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ وﯾـﮋه‌اي دارد. از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﺎي، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﮔﺎزدار، ﺷﯿﺮ و ﻗﻬﻮه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب را در اختیار دارند و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه تا سهم ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را به خود اختصاص دهند.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ این است ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ‌ی ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﮔﺎزدار ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮاﻧﻪ‌ی ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎءاﻟﺸﻌﯿﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ می‌توانند ﺑـﺎ ﺗﺎکید بر روی ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد، اﻋﻢ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺼﺮف آن را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ از ﻗﻔﺴﻪ‌ی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﯿﺎز دارد، ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‌ﻫﺎ، ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي دارﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  “ﻗﺪرت ﺑﺮﻧﺪ” ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﯾﮏ ﺑﺮﻧـﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ‌ﻫﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ، “اﻟﻘﺎي ﺣﺲ ﻟﺬت” می‌تواﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻌـﺪي ﺑـﻪ ﺣﺴﺎب بیاید. ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪي، و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ  آن  “رﻧﮓ ﺑﻨﺪي”  اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در اﻟﻘﺎي ﺣﺲ ﻟﺬت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ (Impulse Buying) است.

ﻣﺎﻟﺖ اﯾﺞ، ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ در ﺑﺎزار ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‌ﻫﺎ 1

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار اﯾﺮان ارائه شده و ﺑﻪ ﻣﺮور و در ﻃﯽ ﺳﺎل‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻫﻢ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷﺪ. رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﺟﺬاب، ﺧﻂ ﻓﮑﺮي اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺷﺪه است، ﻣﺎﻟﺖ‌اﯾﭻ ﻫﻢ ﺑﯽ‌ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رنگ‌هاي زﻧﺪه و  ﺷﺎرپ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ در ﺑﺴـﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی‌های ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﮋه‌اي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﺎن ﻟﻮﮔﻮ ﻧﯿﺰ در ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﻃﺮح ﻟﻮﮔﻮي ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﯿـﺎج ﺑـﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ، وﻟﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻗﻪاي در ذﻫﻦ ﮐـﺎرﺑﺮ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ و ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎلیت‌های ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را در ذﻫﻦ ﺑﯿﺎورد. ﻣﺎﻟﺖ‌اﯾﭻ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﻧﻈـﺮ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺤﺮﯾﮏ آن‌ها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎراﮐﺘﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﻠﻮان زﺑﻞ طراحی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﺜﺒﺖ و خاطره‌انگیزی ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دارد.

بخوانید  والکس «بات معامله‌گر ارز دیجیتال» را در دسترس کاربران قرار داد

ﮐﺎﻧﺎل‌هاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺎﻟﺖ‌اﯾﭻ

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه‌اي در ﺳﺮتاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻃـﯽ 70 ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و  ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻃﯽ 15 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، POSM ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل‌های ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﻠﻘﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه  اﺳﺖ.  ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮوش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺮده ﻓﺮوﺷـﯽ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ، مشخص ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪه‌ی ﺧﺮﯾﺪاران ﭘﯿﺶ از تصمیم‌گیری برای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻي ﻣﺸﺨﺺ، روﺑﺮوي ﻣﺤﻞ ﭼﯿـﺪﻣﺎن آن ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻗﻒ می‌کنند و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ می‌گیرند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ به طور ﮐﻠﯽ می‌توان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن روﺑﺮوي ﻗﻔﺴﻪ ﮐﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮشان، ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪاران اﺳﺖ.

ﻣﺎﻟﺖ اﯾﭻ در ﻗﺪم ﺑﻌﺪي ﺑﻪ صورت ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اي ﺑﻪ این موضوع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪه‌اند ﮐﻪ اﮔﺮ رد یک ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ، اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎدﯾﺪه ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿـﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ می‌شود.

ﻣﺎﻟﺖ اﯾﭻ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ و ﻗﺎب ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ‌ها در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش، ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ در راﺳـﺘﺎي اﻫـﺪاف ﺧـﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی فعالیت در نقطه‌ی فروش، رﺷﺪ ﻓﺮوش ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت است. اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل، اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ماندگار در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺎﻟﺖ اﯾﺞ، ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ در ﺑﺎزار ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‌ﻫﺎ 2

 

ﻓﻀﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻣﺎﻟﺖ اﯾﭻ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻨﺪﻣﺼﺮف ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف از ﺑـﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ. اﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻨﺪي ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽﺷﺎن در دل ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه‌ای ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪت اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻ دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد.

بخوانید  لزوم توجه بیشتر برندهای ایرانی به مسئولیت اجتماعی بازاریابی

ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻨﺪﻣﺼﺮف دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد، رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃـﺐ اﺳـﺖ. ﺑﺴـﯿﺎري از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻨﺪﻣﺼﺮف واﺑﺴﺘﻪ و ﻋﻼﻗﻪ‌ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪي ﺧﺎص ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدت ﺑﺮاﯾﺸـﺎن دﺷـﻮار اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد تا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘـﻮاي ﭘﯿـﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ، اﺳـﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯽ، ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد.

ﻣﺎﻟﺖ‌اﯾﭻ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪي ﺟﺬاﺑﺶ، در ﻓﻀﺎي آﻧﻼﯾـﻦ ﻧﯿـﺰ ﺣﻀـﻮر ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ  اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺎﻟﺖ‌اﯾﭻ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ اﻋﻢ از رﻧﮓ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﮐﺘﺮ و … را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺣﺴﺎس می‌کنید، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ کپشن‌ها، ﻫﺸﺘﮓ‌ﻫﺎ، ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺼـﺮي پست‌ها و فعالیت اینفلوئنسرها ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را به شما ﻣﻌﺮﻓﯽ می‌کند.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ، ﻣﺮوري اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﺗﺎزه نفس نوﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺎﻟﺖ در ﺑﺎزار اﯾﺮان  اﺳﺖ،  ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺣﺮﮐـﺖ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ می‌رسد که ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌رﯾـﺰي درﺳﺘﯽ ﺑﺮاي فعالیت‌های ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد دارد. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮده‌اﯾـﺪ و سوال ﺑﻌﺪي این است که آﯾﺎ در ﻓﻀﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ، دﯾﺪن اﯾﻦ ﺷﻠﻒ‌ﻫﺎ و ﯾﺨﭽﺎل‌ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ می‌کند ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

بادکوبه
به اشتراک بگذارید:
مرجان عبدی
مرجان عبدی
نظرات

اشاره