پرفورمنس مارکتینگ پلتفرم تبلیغات آنلاین دارت ادز
اخبار گزارش‌ها

مهم‌ترین بخش‎‌های گزارش عملکرد یک ساله دکترنکست برای مارکترها!

سینا فایضی سینا فایضی
22 آذر 1400
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مهم‌ترین بخش‎‌های گزارش عملکرد یک ساله دکترنکست برای مارکترها!
زمان مطالعه: 3 دقیقه

دﮐﺘﺮﻧﮑﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ از ﺳﺎل ٩٩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻧﻮﺑﺖدھﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻄﺐ و وﯾﺰﯾﺖ ﻣﺠﺎزی را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و راھﮑﺎرھﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﺪهای از وﺿﻌﯿﺖ و آﻣﺎر دﮐﺘﺮﻧﮑﺴﺖ در ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﯿﻢھﺎی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻓﺮوش دﮐﺘﺮﻧﮑﺴﺖ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ. دﮐﺘﺮ ﻧﮑﺴﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپھﺎی ﮔﺮوه ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮑﺎت ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮕﯽ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﻦ ﮔﺰارش، از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ NPS، ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺎرﺷﺎت، ﺳﺎﻋﺎت و روزھﺎی ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ و… را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آورده‌اﯾﻢ.

دﮐﺘﺮﻧﮑﺴﺖ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

مهم‌ترین بخش‎‌های گزارش عملکرد یک ساله دکترنکست برای مارکترها! 1

دﮐﺘﺮﻧﮑﺴﺖ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ

ﻣﺰﯾﺖھﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮد

مهم‌ترین بخش‎‌های گزارش عملکرد یک ساله دکترنکست برای مارکترها! 2

ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺑﺖ ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ٢۶ھﺰار ﻧﻮﺑﺖ دﮐﺘﺮ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺎﻣﮏھﺎی ﯾﺎداوری ﻧﻮﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ٠٢١ ھﺰار رﺳﯿﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻮﺑﺖ رزرو ﺷﺪه ٢ ﭘﯿﺎم ﯾﺎدآوری.

ﺷﺎﺧﺺ NPS

NPS ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Score Promoter Net اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از  Promoter ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد، NPS ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﮫﻢ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﮐﻪ ﭼﻪ

ﺳﮫﻤﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ آن ھﺴﺘﻨﺪ.

مهم‌ترین بخش‎‌های گزارش عملکرد یک ساله دکترنکست برای مارکترها! 3
طﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﺷﺎﺧﺺ NPS دﮐﺘﺮ ﻧﮑﺴﺖ ۵٢ اﺳﺖ. NPS ﺑﯿﻦ ٠١ اﻟﯽ ٠٣ ﻋﺪد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ.

بخوانید  ریویوهای آنلاین از نظرات دوستان و آشنایان در شکل‌گیری تصویر برند موثرترند؛ گزارش ترندهای مصرف‌کنندگان در ۲۰۲۴ از DISQO

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﺑﯿﺶ از ٧٣ھﺰار ﺗﻤﺎس از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ھﺮ دو ﻧﻮﺑﺖ، ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

مهم‌ترین بخش‎‌های گزارش عملکرد یک ساله دکترنکست برای مارکترها! 4

ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎنﻫﺎ

۴ﺷﻨﺒﻪھﺎ ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏﺗﺮﯾﻦ روز در دﮐﺘﺮﻧﮑﺴﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ۶١ اﻟﯽ ٩١ ﺑﻮده اﺳﺖ

مهم‌ترین بخش‎‌های گزارش عملکرد یک ساله دکترنکست برای مارکترها! 5 مهم‌ترین بخش‎‌های گزارش عملکرد یک ساله دکترنکست برای مارکترها! 6

ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ

ﺑﯿﻤﺎریھﺎی داﺧﻠﯽ، ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﭙﺲ زﻧﺎن ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﺼﺺھﺎ در دﮐﺘﺮﻧﮑﺴﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

مهم‌ترین بخش‎‌های گزارش عملکرد یک ساله دکترنکست برای مارکترها! 7

ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

 

مهم‌ترین بخش‎‌های گزارش عملکرد یک ساله دکترنکست برای مارکترها! 8

خودنویس
به اشتراک بگذارید:
سینا فایضی
سینا فایضی
یک بازاریاب نیمه هندی که مسئول مدیریت ارتباطات بازاریابی دی‌ام برد است.
نظرات

مهدی
مهدی

فایل دانلود مشکل دارد

اشاره