پرفورمنس مارکتینگ پلتفرم تبلیغات آنلاین دارت ادز
اخبار

هدایای یلدایی «ویستور»، پلتفرم خرید اینترنتی هدایای سازمانی

زهرا محبی زهرا محبی
23 آذر 1400
زمان مطالعه: 2 دقیقه
هدایای یلدایی «ویستور»، پلتفرم خرید اینترنتی هدایای سازمانی
زمان مطالعه: 2 دقیقه

دﻧﯿﺎی ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮھﯿﺎھﻮی اﻣﺮوز، ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی زﯾﺎدی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺮﺷﻠﻮﻏﯽھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﺮوﭘﯿﻤﺎن اﻓﺮاد، دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﯾﺎ از ﯾﺎد رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ھﯿﺠﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻟﺬتﺑﺨﺶ، ھﺪﯾﻪ دادن و ھﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.

ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ھﺪﯾﻪ «وﯾﺴﺘﻮر» ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ھﺪﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﭼﻪ ﺑﺮای دوﺳﺖ، ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده، و ﭼﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ھﺪﯾﻪ ﻣﯽدھﺪ.

اﯾﻨﺠﺎ روی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرھﺎﺳﺖ. ﮐﺴﺐوﮐﺎرھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﺮوژهھﺎی ﺧﺮﯾﺪ ھﺪاﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﺮﯾﺪ ھﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺮﯾﺪ ھﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (به‌خصوص برای ﮐﺴﺐوﮐﺎرھﺎی B2B).

ﮐﺴﺐوﮐﺎرھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﺴﺘﻮر و اﻋﻼم ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ھﺪف ﻣﺪﻧﻈﺮﺷﺎن، ﯾﮏ ﭘﮏ ھﺪﯾﻪ را ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد طﺮاﺣﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﮏھﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﻟﮑﺎم ﭘﮑﯿﺞ، ﭘﮏ ﻋﯿﺪی، روز ﮐﺎرﻣﻨﺪ، روز زن ﯾﺎ ﻣﺮد و … ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه و ﺷﮑﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

وﯾﺴﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ﻣﺪل‌ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺪاﯾﺎ را طﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن‌ھﺎ و ھﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺴﺘﻮر، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوژه و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ھﺪﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ به صورت ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺮوﻧﺴﭙﺎری ﮐﻨﯿﺪ.

ویستور

از ھﻤﻪﭼﯿﺰ ﺗﺎ ھﻤﻪرﻧﮓ؛ ھﺪﯾﻪ وﯾﺴﺘﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان

اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺴﺘﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ھﺪﯾﻪ، ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی دارد. وﯾﺴﺘﻮر ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ روز زن، روز ﻣﺮد، ﺷﺐ ﯾﻠﺪا، ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ، ﺳﺎﻟﮕﺮد ازدواج، وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ، روز ﮐﺎرﻣﻨﺪ، ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﺧﻼﺻﻪ ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﮫﻤﯽ ﭘﮏ ھﺪﯾﻪ طﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آن‌ھﺎ را ﺳﻔﺎرش و ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ در دﺳﺘﻪھﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﺮ ﻧﻮع ﺳﻠﯿﻘﻪای را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدھﻨﺪ. دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ھﻢ در وﯾﺴﺘﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺰان ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺪﯾﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

بخوانید  اپلیکیشن تردز به دستور کمیته فیلترینگ از بازار حذف شد

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ھﺪﯾﻪ از وﯾﺴﺘﻮر را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده، ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺪﯾﻪ اﺳﺖ. ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺼﺮی و دوام ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی در وﯾﺴﺘﻮر ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﺗﯿﻢ وﯾﺴﺘﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ھﺮ ﻧﻮع ھﺪﯾﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎص ﺧﻮدش و ﮐﺎدوﭘﯿﭻﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

خودنویس
به اشتراک بگذارید:
زهرا محبی
زهرا محبی
کشف دنیاها و آدم‌های جدید خوشحالم می‌کنه و یاد گرفتن زنده نگهم می‌داره. دی‌ام بُرد سرزمین جدیدِ پر از اکسیژنیه که الان توش سکونت دارم.
نظرات

اشاره