پرفورمنس مارکتینگ پلتفرم تبلیغات آنلاین دارت ادز
اخبار گزارش‌ها

ماجرای عجیب جک دورسی: مدیر سابق توییتر واقعا استعفا داد یا اخراج شد؟

زهرا محبی زهرا محبی
23 آذر 1400
زمان مطالعه: 9 دقیقه
ماجرای عجیب جک دورسی: مدیر سابق توییتر واقعا استعفا داد یا اخراج شد؟
زمان مطالعه: 7 دقیقه

در روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻮﮐﻪﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮب و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد، ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﺻﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪﺧﺼﻮص، ﻣﺎ دارﯾﻢ درﺑﺎره ﺟﮏ دورﺳﯽ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽھﺎی ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﮫﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺻﺎدقﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻧﺎم ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﻪﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ!

ﺟﮏ دورسی و ﻇﻬﻮر ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﺮﻧﺪه

اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺟﮏ دورﺳﯽ از ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚھﺎی زﯾﺎدی ﺣﻮل ﻧﺎم او در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آﻗﺎی ﺟﮏ دورﺳﯽ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎی او، ﺳﻮال ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ: ﺟﮏ دورﺳﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪ؟! ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ طﺒﻖ ھﻤﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ، ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺟﮏ دورﺳﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﯿﺴﺖ.

جک دورسی

ﺟﮏ دورﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢاﮐﻨﻮن 45 ﺳﺎل دارد. او در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺰوری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ھﻢ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ھﻤﺎن اﯾﺎﻟﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰوری ﺑﻮد. اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﮏ اﻓﺘﺎد، اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر، اﯾﺪه ﺧﺎم ﺧﻠﻖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در ذھﻦ او ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ. دورﺳﯽ دو ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک درس ﺧﻮاﻧﺪ و در ھﻤﯿﻦ دو ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪه‌ھﺎﯾﺶ ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﺷﺪ.

ﺧﺮوج از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای دورﺳﯽ، ورود ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺪهﭘﺮدازی، ﺧﻠﻖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﺳﺎل‌ها او روی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺧﻮدرو (ھﻤﭽﻮن اوﺑﺮ و ﻧﺴﺨﻪھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻨﭗ و ﺗﭙﺴﯽ) ﮐﺎر ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪای از ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد. ﺟﮏ دورﺳﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮد، اﯾﺪه ﺧﻠﻖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ را در ذھﻦ داﺷﺖ. در ﺳﺎل 2000 ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه، اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽرﻓﺖ. اﯾﻦ اﯾﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻟﮫﺎم از دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎم‌رﺳﺎن دﯾﮕر در دورﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد و در ذھﻦ او ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﮏ دورﺳﯽ اﯾﺪه را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ، آنھﺎ ھﻢ در ﺷﮕﻔﺘﯽ و اﺷﺘﯿﺎق ھﻤﺮاه او ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﯿﺰ اﺳﺘﻮن و ﻧﻮآ ﮔﻠﺲ، ھﻤﮑﺎران و دوﺳﺘﺎن ﺟﮏ دورﺳﯽ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﻮان وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺰرگ ﭘﺮوژه‌ھﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮد، اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ایوان ویلیامز

ایوان ویلیامز سرمایه‌گذار اولیه لانچ توییتر

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﺜﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه به نظر می‌آمد. ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﻟﺤﻈﻪھﺎی آﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ آن ھﻢ ﻓﻘﻂ در 280 ﮐﺎراﮐﺘﺮ! اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺗﺮدﯾﺪھﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻏﺮق ﺑﻮدﻧﺪ، ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻨﺪه آن را روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ، ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﻼﮔﯿﻨﮓ ﺑﻮد.

ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 2006 ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻨﮫﺎ 6 ﺳﺎل، ﺑﯿﺶ از 100 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ. در ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ، ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و طﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر، 397 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. داﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﻣﺎﻟﮏ او ﺗﺎ ھﻤﯿﻦﺟﺎ یک داﺳﺘﺎن ﺟﺬاب آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑُﺮد- ُﺑﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن‌ھﺎ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ آیا واﻗﻌﯿﺖ ھﻢ ھﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺖﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺎﺑﻐﻪ

جک دورسی

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺟﮏ دورﺳﯽ رﺳﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺷﺪ ﺗﻨﮫﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻻﻧﭻ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد. در ﺳﺎل 2008 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﮏ دورﺳﯽ ھﻢراﺳﺘﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺒﻮد. اﻗﺪاﻣﺎت دورﺳﯽ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﺸﮑﻞآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﻧﺒﻮدﻧﺪ. طﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻠﺘﻮن درﺑﺎره روزھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺟﮏ دورﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﺻﻼ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ. او «در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ھﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﺻﻼ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد و ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد؛ او اﺻﻼ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.»

از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺮ آﺧﺮ را در اﺧﺮاج ﺷﺪن ﺟﮏ دورﺳﯽ زدﻧﺪ، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ او ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد. او ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد داﺷﺖ، ﮐﻼس‌ھ‌ﺎی زﯾﺎدی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﻀﻮر ھﻤﯿﺸﮕﯽاش در ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ھﻤﮑﺎران او را در ﺷﺮﮐﺖ آزار ﻣﯽداد. ﺑﻮدﺟﻪ اوﻟﯿﻪ ﻻﻧﭻ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اوﻟﯿﻪ ﭘﺮوژه، ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻮان وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﺳﺎل 2008 ﻋﺪم ارﺗﺒﺎطﮔﯿﺮی ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺑﺤﺚھﺎ و ﺑﮕﻮﻣﮕﻮھﺎی ﻣﺘﻌﺪدش ﺑﺎ ﺷﺨﺺ اﯾﻮان وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ، ﮐﺎر را ﺑﺮای او ﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه، ﺟﮏ دورﺳﯽ از ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪ. او در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺪون ﺣﻖ رای دور ﻣﯿﺰ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ داﺷﺖ.

پس از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﮏ دورﺳﯽ از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد راﻧﺪه ﺷﺪ، وﺿﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﮐﻤﯽ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن، ﺧﻮد ﺟﮏ دورﺳﯽ ھﻢ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺖ و در ﺳﺎل 2010 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻮﺋﺮ (Sqaure) را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ او ﺑﯿﺨﯿﺎل ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه در ﮔﻮش اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻮان وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ را از ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺮدد. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ: اﯾﻦ زﻣﺰﻣﻪھﺎ ﺟﻮاب داد. ﺑﺎ رای ﺗﯿﻢ، وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﺧﺮاج ﺷﺪ، دﯾﮏ ﮐﺎﺳﺘﻮﻟﻮ ﻣﻘﺎم او را ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل 2010، ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﺟﻌﺖ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺒﻮد، اﻣﺎ ﺣﺎﻻ او ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ رای ھﻢ داﺷﺖ.

دیک کاستولو

دﯾﮏ ﮐﺎﺳﺘﻮﻟﻮ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ

در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮد؛ او در ﭘﺮوژه‌ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺮوژه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﮑﻮﺋﺮ را ھﻢ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺑﺮد. دﯾﮏ ﮐﺎﺳﺘﻮﻟﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺧﺸﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺣﺎل و روز ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺑﺮد. ﮐﺎﺳﺘﻮﻟﻮ ھﻢ در ﺑﺨﺶھﺎی درآﻣﺪی و ھﻢ در ﺑﺨﺶھﺎی ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع، دوران 4 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او، دوران ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮای ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺎﺳﺘﻮﻟﻮ در ﺳﺎل 2015 اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ. اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ، ﺟﮏ دورﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﺪاری اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ، دورﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاری اﻟﺒﺘﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد. ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دورﺳﯽ از ﺳﺎل 2015 ﺗﺎ ﺳﺎل 2021 ﻣﯽداﻧﯿﻢ، ﭼﯿﺰھﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮان رھﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دورﺳﯽ در 6 ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎر او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎرھﺎ ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ھﻢ اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﮐﺎر ﺟﮏ دورﺳﯽ، ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻟﯿﻮت ﻣﻨﯿﺠﻤﻨﺖ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﮫﺎم ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ را ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اھﺮم ﻓﺸﺎری ﺑﺮای اﺧﺮاج ﺟﮏ دورﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ! اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رخ ﻧﺪاد.

پاول سینگر

ﭘﺎول ﺳﯿﻨﮕﺮ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ اﻟﯿﻮت ﻣﻨﯿﺠﻤﻨﺖ ﮔﺮوپ

آﻗﺎی ﺳﯿﻨﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﯿﻮت ﻣﻨﯿﺠﻤﻨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد دو ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻣﻮازات ھﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و دورﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ روی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دورﺳﯽ در دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و اﺳﮑﻮﺋﺮ، ﺳﯿﻨﮕﺮ را ﻣﺠﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﮏ دورﺳﯽ را ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ از ﺗﯿﻢ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﭙﯿﻮﺳﺖ، اﻣﺎ ﺳﺮوﺻﺪاھﺎ ﺣﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.

ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﺠﯿﺐ و ﭘﺮﻓﺮازوﻧﺸﯿﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد، اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ دورﺳﯽ را ﯾﮏ اﺳﺘﻌﻔﺎی اﺟﺒﺎری ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ! دورﺳﯽ در طﻮل ﺳﺎل‌های ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد از ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ دور ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺤﺚھﺎی ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در او ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. دورﺳﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺮاﻣﭗ، ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ 88 اﯾﺮان، ﺟﻨﮓھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻋﺮاق و ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی دوﻟﺖ در روﺳﯿﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. او ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺎزه‌ھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﭼﺸﻢ ﻋﺪه‌ای ﻣﻨﻔﻮر و در ﭼﺸﻢ ﻋﺪه‌ای دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻖ ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺟﮏ دورﺳﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ و آن را اﺧﺮاج ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻋﻼﻗﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم ﺟﮏ دورﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ. ﭘﺮطﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮری درﺑﺎره رﻓﺘﻦ ﺟﮏ دورﺳﯽ از ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ، ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ واﻓﺮ او روی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ.

ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺟﮏ دورسی در ﻣﺴﯿﺮ بلاکچین و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ

جک دورسی

ﺑﺎ ریﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﮑﻮﺋﺮ اﻧﺠﺎم داد، اﯾﺪه «ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﮏ دورﺳﯽ روی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ» ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم از اﺳﮑﻮﺋﺮ ﺑﻪ «ﺑﻼک»، ورود رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺟﮏ دورﺳﯽ را ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ھﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺟﮏ دورﺳﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﻠﯽ «ﺑﻼک» و ﺳﺎﺑﻖ «اﺳﮑﻮﺋﺮ» ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ.

از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ رﻓﺘﻦ ﺟﮏ دورﺳﯽ از ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ، ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻤﺮﮐﺰش در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ. ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﮏ دورﺳﯽ را -ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻤﯽ- ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ، ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او از ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ. او در ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی «B Word» درﺑﺎره ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻤﯿﻘﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اظﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﯾﻦ روزھﺎﺳﺖ ﮐﻪ او را ﯾﺎد روزھﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ از ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ، ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن ﺑﭙﺮدازد.

ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺑﻐﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺧﺮده‌ای ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ اﯾﺪهﭘﺮداز ﺧﻼق اﺳﺖ. ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ھﻤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻨﺎوری اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺐوﺟﻮش زﯾﺎد ﺟﮏ دورﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻨﺎوری‌ھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ھﻤﭽﻮن ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ، ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی درﺑﺎره او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺣﺎﻻ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ «ﭘﺎراگ آﮔﺮاول»، ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺪ، ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻪھﺎی ﻧﻮظﮫﻮر ﻓﻨﺎوری ﻣﯽرود. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﮔﺮاول و دورﺳﯽ دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده‌ھﺎی رﺳﺎﻧﻪ، ھﺮ دو اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ تبریک ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

بخوانید  مسابقه توییتری دیجی‌کالا چطور پربازدید‌ترین کمپین توییتر فارسی شد؟

مدیانا
به اشتراک بگذارید:
زهرا محبی
زهرا محبی
کشف دنیاها و آدم‌های جدید خوشحالم می‌کنه و یاد گرفتن زنده نگهم می‌داره. دی‌ام بُرد سرزمین جدیدِ پر از اکسیژنیه که الان توش سکونت دارم.
نظرات

اسکیپ روم
اسکیپ روم

بلاخره ی جا داستان اصلی رو گفتن
ممنون

اسمارتک