پرفورمنس مارکتینگ پلتفرم تبلیغات آنلاین دارت ادز
اخبار

جدیدترین آپدیت تلگرام چه قابلیت‌هایی دارد؟

زهرا محبی زهرا محبی
23 آذر 1400
زمان مطالعه: 3 دقیقه
جدیدترین آپدیت تلگرام چه قابلیت‌هایی دارد؟
زمان مطالعه: 2 دقیقه

آﺧﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﺗﻠﮕﺮام در ﺳﺎل ۲۰۲۱ ﺷﺎﻣﻞ ده‌ھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮده‌اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ و iOS در دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ، اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﮑﺮول سرعتی در Media Shared

ھﺮ ﭼﺘﯽ در ﺗﻠﮕﺮام دارای ﻗﺴﻤﺖ Shared Media اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺘﻮاھﺎی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪه در آن ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻮار ﻋﻤﻮدی از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎه و ﺳﺎل، اﻣﮑﺎن اﺳﮑﺮول ﮐﺮدن را در ﭘﺮﺳﺮﻋﺖﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﮑﺲھﺎ و وﯾﺪﯾﻮھﺎ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زوم‌اﯾﻦ و زوم‌اوت ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﻤﺎی ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﻪ Media Shared

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﺎص در ﭼﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻤﺎی ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده کنید.

تلگرام

ﺗﻔﮑﯿﮏ وﯾﺪﯾﻮ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در Media Shared

از ﮐﺎﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی ﺗﺎزه ﺗﻠﮕﺮام، اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ. ﮐﺎﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ و iOS، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ Shared Media و ﮐﻠﯿﮏ روی ﺳﻪﻧﻘﻄﻪ، ﻣﻨﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ.

تلگرام

ارسال درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﭼﻨﻞﻫﺎ

از اﯾﻦ ﭘﺲ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﭼﻨﻞ، درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺪھﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮏھﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ادﻣﯿﻦھﺎ آن‌ھﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ Invite Links ﭼﻨﻞھﺎ و ﮔﺮوه‌ھﺎ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺮﻋﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ. ادﻣﯿﻦ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖھﺎ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ ﻧﺪھﺪ. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﮫﺘﺮ روی اﻋﻀﺎی ﭼﻨﻞھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺠﺎد ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

در ورژن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام، ﯾﮏ ﭼﻨﻞ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻠﮕﺮام ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ادﻣﯿﻦھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏھﺎ ﻧﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ورودی‌ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺟﮫﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﻢ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﺮوه‌ھﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

تلگرام

ﺗﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﭼﺖ در iOS

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ظﺎھﺮی ﺗﻠﮕﺮام طﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻢھﺎﺳﺖ. ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺗﻢ، آن را ﺑﺮای ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻢھﺎ ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان iOS ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻠﮕﺮام، در ھﻔﺘﻪھﺎی آﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ھﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ داﻧﻠﻮد آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻠﮕﺮام، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

بخوانید  داستان نزول تدریجی رسانه‌ای تبلیغاتی به نام تلگرام

بادکوبه
به اشتراک بگذارید:
زهرا محبی
زهرا محبی
کشف دنیاها و آدم‌های جدید خوشحالم می‌کنه و یاد گرفتن زنده نگهم می‌داره. دی‌ام بُرد سرزمین جدیدِ پر از اکسیژنیه که الان توش سکونت دارم.
نظرات

اشاره