زمان مطالعه: < 1 دقیقه

امکان جدیدی در قسمت استیکرھای اینستاگرام اضافه شده است تا بتواند اینگیج استوری کاربران را بھبود ببخشد! شما در استوریھای اینستاگرام خود، از این پس میتوانید برای ایجاد استیکر لینک از بین چند رنگ (که فعلا تعداد آنھا محدود است) رنگ استیکر لینک خود را انتخاب کنید و در استوریھای خود لینک دھید، یا حتی متن استیکر لینک خود را تغییر دھید و کلمه مرتبط یا دلخواه خود را در لینک استوری بنویسید.

این امکان جدید برای ھمه کاربران فعال میشود تا بتوانند بیشتر استوریھای خود را شخصیسازی کنند و در پی آن اینگیج بیشتری با مخاطبان خود ایجاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید