پرفورمنس مارکتینگ پلتفرم تبلیغات آنلاین دارت ادز
اخبار گزارش‌ها

گزارش دیجی‌کالا: آمار هایی که برای بازاریابان دیجیتال جذاب است!!

علی محقق علی محقق
30 تیر 1399
زمان مطالعه: 2 دقیقه
گزارش دیجی‌کالا: آمار هایی که برای بازاریابان دیجیتال جذاب است!!
زمان مطالعه: 2 دقیقه

 

گـزارش پیـش رو، گزیـده‌ای از آمـار و داده‌های دیجـی‌کالا در سـال 1398 اسـت کـه از دپارتمـان هـوش تجـاری (Intelligence Business)اسـتخراج شـده اسـت. ایـن اولیـن گـزارش سـالانه دیجـی‌کالا اسـت کـه بـه صـورت عمومـی منتشـر می‌شـود. ایـن گـزارش در پـی پاسـخ بـه ایـن سـوال اسـت کـه رفتـار خریـد کاربـر و مصرف کننـده ایرانـی در فضـای آنلایـن در سـال ۹۸ چگونـه بـوده اسـت؟ سـهم قابـل توجـه گـروه دیجـی‌کالا از بـازار خرده فروشـی آنلاین کشـور، گسـتردگی فـروش، تنـوع بیـش از ۲ میلیـون کالا، مشـارکت 61 هزار کسـب وکار ایرانـی، 4 هزار فرصت شغلی مستقیم و همچنیـن 26 میلیـون بازدیدکننـده ماهانـه از سـایت و اپلیکیشـن دیجـی‌کالا باعـث می‌شـود کـه ایـن گـزارش گزیـده گویایـی از کل بـازار خرده‌فروشـی آنلاین کشـور باشـد.

گزارش‌هایـــی از این دســـت، به فعالان حوزه بازاریابی دیجیتال امکان رصـــد شـــفاف‌تر و دقیق‌تر خدمـــات دیجـــی‌کالا را می‌دهد، وضعیـــت بـــازار آنلاین کشـــور را از دریچه یک مارکت پلیس(Marketplace) شـــرح می‌دهد و بـــه تصمیم‌گیری‌هـــای کوچک و بزرگ در این زمینه کمـــک می‌کند.

شـــرکت‌های تولیدکننـــده و توزیع کننـــده کالا در سراســـر کشـــور میتواننـــد از اطلاعات ایـــن گـــزارش اســـتفاده کننـــد و بـــا اطلاعات دقیقتـــر بـــرای بهینه کـــردن زنجیـــره تأمیـــن، فـــروش و بازاریابـــی خـــود اقـــدام کننـــد. همچنیـــن بـــه سیاســـتگذاران کشـــور در مســـایل اقتصـــاد خـــرد، کلان، حمـــل و نقـــل و زیرســـاختها کمـــک میکنـــد تـــا تصویـــر بهتـــری از رفتـــار خریـــد ایرانیـــان در بـــازار خرده فروشـــی داشـــته باشـــند.

در یک نگاه کلی آنچه که از این گزارش برای حوزه بازاریابی دیجیتال می تواند موثر و مفید باشد آمار روزانه ایست که در ذیل اشاره شده:

  • 5/4 میلیون تعداد بازدید از  وب‌سایت و اپلیکیشن
  • 4 دقیقه  و 54 ثانیه متوسط زمان هر بازدید در سایت
  • 8 دقیقه و 35 ثانیه متوسط زمان هر بازدید از اپلیکیشن
  • 12 هزار مشتری جدید
  • 3 هزار و 154 نوع کالای اضافه شده
  • 300 هزار تعداد کالای سفارش شده
  • 496 هزار تومان متوسط مبلغ هر سفارش
بخوانید  براساس اعلام گوگل: GA4 از صفحات AMP پیشتیبانی خواهد کرد

 

شما می‌توانید این گزارش را به همراه توضیحات تفصیلی در این فایل مطالعه کنید.

بادکوبه
به اشتراک بگذارید:
علی محقق
علی محقق
با نوشتن تو دی‌ام برد تخصصم رو به روز نگه می‌دارم.
نظرات

اشاره